Wann mer op han

Mir levve en ener Bajaasch, wo uns Berof däglich mieh Stunde vun unsere freie Zick beaansproch. En dem Senn, Singfreudes Öffnungszigge sin op de SängerInne un Ihr frei Zick zogeschnigge. Ich ungerrichte Mondaachs bes Samsdaachs vun 11:30 bes 22:00 Uhr ( CET ) un ben ärch flexibel met dem Terminavkumme. Dat heiß hanteerlich, dat et kei fest Uhrzigge un Dage jit, wo m’r uns Gesangstund maache müsse (usser wann Se dat leever han welle), sondern m’r bestemme unse nächste Termin beienein, wann et uns am beste pass. Singe soll Freud sin un kein terminverbungene, stressig Flich!

Mondaach: 11:30 – 22:00

Dinsdaach: 11:30 – 22:00

Meddwoch: 11:30 – 22:00

Donnerdaach: 11:30 – 22:00

Friedaach: 11:30 – 22:00

Samsdaach: 11:30 – 22:00

Sonndaach & Fierdaach: Sonn geneeße